Tom Carlson Ord & Text

Mycket snack och lite verkstad

Narkotikautvecklingen i Sverige är allvarlig, sannolikt allvarligare än någonsin tidigare, konstaterar Jonas Hartelius och Thure Jadestig i sin bok Mycket snack och lite verkstad. Andelen skolelever som prövat narkotika har mer än fördubblats under 90-talet. Parallellt med den tilltagande nyfikenheten har narkotikans tillgänglighet ökat. Den genomsnittsliga ökningstakten av det tunga missbruket är större än på länge, liksom antalet narkotikabeslag osv.

Sverige var det första land i Europa som drabbades av en narkotikaepidemi 1946. (Epidemi i betydelsen att missbruket sprids från person till person.) Efter en period av misslyckade experiment med bl.a. legalförskrivning på 1960-talet är målet för den svenska politiken numera ett narkotikafritt samhälle. Författarna riktar hård kritik mot myndigheternas brist på konkreta insatser i konsekvens med denna målsättning. Ändå visar man att det i vårt land finns en lång erfarenhet av förebyggande arbete, vård och polisiära insatser. Sverige har därigenom kunnat hålla missbruket nere jämfört med många andra länder i Europa.

Under 90-talet har mycket av detta raserats till följd av kommunala nedskärningar, EU-inträdet och förändrat skolväsende.

I grunden handlar det om vilket samhälle vi vill ha, anser författarna. Få av oss skulle acceptera att flyga med en pilot som är narkotikapåverkad. Sjukvård, polis, barnavård är andra områden som måste hållas drogfria. Finansväsende, samfärdsel och handel likaså. På det personliga planet riskerar missbrukaren både sitt eget liv, sin yrkeskarriär och sociala relationer. Frågan är om vi kan acceptera några sektorer där drogerna har tillträde.

Med den nuvarande utvecklingen riskerar narkotikakontrollens effektivitet att bli en fråga om ekonomisk och social styrka, hävdar författarna. Den dyre piloten både kontrolleras och rehabiliteras om han ertappas med missbruk, den outbildade ungdomen på hamburgerkedjan drogtestas och får sparken vid missbruk, medan de utslagna missbrukaren lämnas utan både kontroll och stöd.

Obegripligt nog har kraven på legalisering av drogerna blivit en vänsterståndpunkt i övriga Europa. Just på detta område där konsumenten binds till varan som hårdast vill man släppa fritt för marknadskrafterna. I själva verket har drogerna (och hit hör även alkoholen) alltid varit en fiende till den politiska kampen. Det insåg Malcom X, det insåg Mao Zedong liksom den tidiga svenska arbetarrörelsen.

Författarna lämnar i sin bok 69 förslag till åtgärder för ett narkotikafritt samhälle. Ska de kunna genomföras krävs att den folkliga opinion som finns mobiliseras.

Tom Carlson

Mycket snack och lite verkstad
Jonas Hartelius & Thure Jadestig
Carlsson Bokförlag

Folket i Bild/Kulturfront 5/2002